Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

TRE-MLI s.r.o.

se sídlem Jankovcova 1055/13 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 24200760

zapsané v obchodním rejstříku , který vede Rejstříkový soud v Praze, oddíl C, vložka

188064

pro prodej zboží v on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tre-mli.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

TRE-MLI s.r.o., se sídlem Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice,

identifikační číslo: 24200760, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Rejstříkovým

soudem v Praze, oddíl C, vložka 188064 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s

ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v

souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané

mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím

internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tre-mli.cz (dále

jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen

„webové rozhraní obchodu“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý , kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností

TRE-MLI s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak

soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mimo jiné pro

účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s

vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či samostatném výkonu svého

povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Podnikatelem se pro účely těchto podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s

předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce

své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP

pro podnikatele.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními

obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze

uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží na webu jsou pouze ilustrační.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující

provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové

rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez

registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je

kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v

uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu

do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující

svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a

to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového zařízení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích

osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně

tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících

poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost

prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s

balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží

doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat

a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje

uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v

uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství

zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,

a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na

dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,

náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od

základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy

může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Jankovcova

1055/13, 170 00 Praha 7

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 248121244/0300 vedený u

ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně prostřednictvím platební brány ČSOB

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou

platbu.

4.4. V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od

uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je

závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky

na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k

dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny

ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského

zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze

vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní

smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající TRE-MLI s.r.o. je plátcem

DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží

a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jako součást dodávky objednaného zboží při platbě na dobírku.

4.9. ZMĚNA - ÚPRAVA CENY

Vzhledem k opakovaným a častým změnám cen od jednotlivých dodavatelů se může cena uvedená v nabídce e-shopu lišit se skutečností a kupující na to bude vždy upozorněn před vlastním vyřízením objednávky a kupující má tímto právo při nesouhlasu odstoupit - zrušit - zaslanou objednávku. Nedojde-li však ze strany kupujícího k reklamaci ceny uvedené na zaslaném potvrzení objednávky, má se za to, že s takto upravenou cenou souhlasí.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle

přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s

jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní

smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal. Dále není možné odstoupit od kupní smlouvy v

případě dodávky neskladového sortimentu, tzn. zboží, které prodávající nedrží běžně

skladem a je objednáváno na základě potvrzené objednávky přímo kupujícímu.

Rovněž není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky tekutého zboží

byť v uzavřených obalech, zboží jinak poškozeného, ušpiněného či jinak

znehodnoceného

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ,

kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829

odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)

dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik

druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve

lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující

využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních

podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu

provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

prodejna@tre-mli.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se

kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti

(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v

tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také

oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží

kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez

zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i

poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady

spojené s jiným způsobem doručení. Rovněž tak je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s jím chybně udanou adresou doručení či telefonického spojení.

Při opakovaném nedoručení zboží z důvodu nepřevzetí objednatelem budou i předem zaplacené zásilky uloženy k vyzvednutí ve společnosti TRE-MLI s.r.o. bez dalšího pokusu o doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V

případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky

nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a učiní o tomto zápis doručujícímu a

současně informuje prodávajícího.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Prodávající splní povinnost

dodat zboží podpisem kupujícího na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zboží

(dodací list nebo předávací protokol), nebo jestliže tak kupující neučiní včas (tedy v

termínu dohodnutém, jinak k poslednímu dni dodací lhůty), v době, kdy mu

prodávající umožní nakládat se zbožím v sídle prodávajícího a kupující poruší svou

povinnost zboží převzít. Dle vzájemné dohody prodávající splní svou povinnost dodat

zboží také dodáním zboží na jiném písemně smluveném místě anebo, v případě

dohodnuté montáže zboží, umožněním převzetí kompletní zakázky v dohodnutém

termínu předání a převzetí. V případě, že byla prodávajícím písemně potvrzena

dodávka zboží včetně zajištění dopravy prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno

kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu a umožněním

kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při dodání zboží

kupujícímu přímo prodávajícím jeho vlastními dopravními prostředky se za okamžik

předání zboží považuje předání zboží zástupci kupujícího a potvrzení dodacího listu.

Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne

oznámení prodávajícího, že zboží je vyrobeno a připraveno k předání, příp.

namontováno (pokud byla sjednána jeho montáž), nejpozději však v den, který je

smluvně dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty. Oznámení o

možnosti převzetí zboží zasílá prodávající kupujícímu formou e-mailové zprávy.

Nepřevezme-li kupující v této době řádně nabídnuté plnění, je kupující v prodlení s

převzetím zboží. Pokud konkrétní objednávka nezahrnuje montáž, prodávající

uskladní zboží ve svém skladu na náklady kupujícího. Kupující je povinen hradit

prodávajícímu za uskladnění zboží skladné ve výši 1% z celkové ceny

nevyzvednutého zboží bez DPH za každý započatý den skladování předmětných

výrobků. Skladné je splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém

povinnost kupujícího k úhradě skladného vznikla či trvala. Povinností kupujícího k

úhradě skladného není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu

smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží. Zboží

nevyzvednuté kupujícím prodávající skladuje nejvýše po dobu 30 dnů ode dne

smluveného termínu dodání. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu

delší jak 30 dnů, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat bez nároku kupujícího na

jakoukoliv náhradu škody. Nárok prodávajícího na úhradu skladného za skladování

zboží do dne jeho likvidace je kupující povinen uhradit i v případě, že zboží bylo

následně zlikvidováno dle předchozí věty tohoto odstavce. V případě nevyzvednutí

zboží a jeho likvidace se považuje uhrazená záloha na kupní cenu za

paušalizovanou náhradu škody, která prodávajícímu vznikla v důsledku výroby

požadovaného zboží nevyzvednutého kupujícím a kupující nemá nárok se domáhat

vrácení této zálohy z žádného právního titulu (škoda, bezdůvodné obohacení,

smluvní pokuta atd). Tím není dotčeno právo prodávajícího, požadovat po kupujícím

úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží.

Prodávající je oprávněn dodat zboží i v částečných dodávkách a před stanovenou

dobou plnění a kupující je povinen tuto dodávku převzít. Prodávající je oprávněn

prodloužit lhůty dodání o nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly

nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze

rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil

nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. O

existenci těchto překážek je prodávající povinen informovat kupujícího bez

zbytečného odkladu po jejich vzniku. Prodávající není v prodlení s plněním pro

překážky způsobené kupujícím. V případě ztížených podmínek dodávky /např.

poruchy v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejná porušení pořádku, mobilizace,

embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávky energie, požár,

technické závady, pracovní konflikty, ukončení nebo přerušení výroby materiálu

apod./ týkajících se zakázky, které prodávajícímu nebo jeho dodavatelům omezují

dodávku materiálu potřebného pro řádné plnění zakázky, si prodávající vyhrazuje

právo přiměřeným způsobem dodací lhůty prodloužit nebo navrhnout jiná adekvátní

řešení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až

1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému

se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího nejpozději do 3 (tří)

dnů na adrese jeho provozovny.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady

může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy prodejna@tre-mli.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího

zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20

869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line

nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné

využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,

120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním

místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.

května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních

údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor

nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765

odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nařízení GDPR plní

prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa

elektronické pošty, telefonní číslo apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího

o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,

jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje

prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o

tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého

a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu

prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí

informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady

nezbytné na poskytnutí informace.

9.10 Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech jeho

osobních a jiných údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při

obchodním styku do databáze správce, tj. společnosti TRE-MLI s.r.o. se sídlem,

Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7, IČ: 24200760

a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených subjektů, např.

externích dopravců.

9.11 Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám

správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení.

9.12 Veškeré informace jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České

republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jejich

předpisů, dodatků a Nařízení EU - GDPR, které vstoupilo v účinnost 25.května 2018.

Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasem s Obchodními podmínkami souhlasí se zasíláním informací
souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou
adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou či poštovní adresu kupujícího a to včetně telefonických obchodních
nabídek a sdělení.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je

nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy

plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující

souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)

prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena

práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo

se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v

elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování TRE-MLI s.r.o.

Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty prodejna@tre-mli.cz

Společnost TRE-MLI s.r.o. si vyhrazuje právo na neuspokojení objednávek z důvodu neakceptování obchodních podmínek a jejich porušování ze strany zákazníků.

V Praze dne 29.9. 2020